Toepasselijkheid van voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van:

a. Alle offertes uitgebracht door PRO SECURITY SERVICES.
b. Alle overeenkomsten, die PRO SECURITY SERVICES sluit met betrekking tot de te verrichten diensten.
c. Alle diensten en werkzaamheden die zijn verricht voor het sluiten van een definitieve overeenkomst.
d. Alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Voorwaarden van opdrachtgevers van PRO SECURITY SERVICES die de opdrachtgevers op offertes van of overeenkomsten met PRO SECURITY SERVICES van toepassing verklaren/ willen verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij PRO SECURITY SERVICES uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze voorwaarden of van de tussen PRO SECURITY SERVICESen opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn uitsluitend van kracht indien deze door PRO SECURITY SERVICES schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PRO SECURITY SERVICES en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om de nietig verklaarden of vernietigde bepalingen alsnog in de meest oorspronkelijke wijze te herschrijven.

Offertes

4. Aanbiedingen en offertes van PRO SECURITY SERVICES zijn slechts verbindend, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de cliënt schriftelijk zijn aanvaard.

5. De door PRO SECURITY SERVICES gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Aanvaarding van een offerte van PRO SECURITY SERVICES leidt tot een overeenkomst wanneer PRO SECURITY SERVICES een door de opdrachtgever gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

6. Offertes gedaan door PRO SECURITY SERVICES zijn geldig voor de duur van maximaal 21 dagen, tenzij PRO SECURITY SERVICES en de opdrachtgever een ander termijn hebben afgesproken.

7. Verzoeken van de opdrachtgever tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door PRO SECURITY SERVICES schriftelijk zijn aanvaard.

8. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is PRO SECURITY SERVICES daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PRO SECURITY SERVICES anders aangeeft.

9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Dienstverlening

10. PRO SECURITY SERVICES verricht diensten specifiek gericht op het gebied van de bewaking en de beveiliging en een ander in de ruimste zin van het woord.

11. Onverlet de verantwoordelijkheid van PRO SECURITY SERVICES voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten staat het PRO SECURITY SERVICES vrij (onder toepasselijkheid van deze voorwaarden) gebruik te maken van diensten van derden.

Prijzen

12. Tenzij PRO SECURITY SERVICES en haar opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zal PRO SECURITY SERVICES voor de door haar te verrichten diensten de volgens de algemene tarieven van PRO SECURITY SERVICES geldende bedragen in rekening brengen. De prijzen van PRO SECURITY SERVICES zijn exclusief omzetbelasting die mede aan de opdrachtgever in rekening zal worden gebracht.

13. PRO SECURITY SERVICES herziet haar algemene tarieven jaarlijks met ingang van de eerste dag van de eerste (loon)periode van enig jaar. PRO SECURITY SERVICES is gerechtigd de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarieven te verhogen met het percentage waarmee haar algemene tarieven per die datum worden verhoogd, met inachtneming van de door de branchevereniging voorgestelde en door  een onafhankelijke accountant getoetste verhogingen.

14. De prijs voor de te leveren diensten van PRO SECURITY SERVICES, kan iedere 3 maanden worden herzien of aangepast, hetgeen wel in overleg met de cliënt zal plaatsvinden. Dit in verband met wijzigingen van lonen, socialenpremies, belastingen of andere factoren van de kostprijs voor PRO SECURITY SERVICES,voor zover deze wijzigingen buiten invloed van PRO SECURITY SERVICES tot stand zijn gekomen. Bedoelde prijswijzigingen kunnen nooit binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, bij de cliënt worden doorgevoerd.

15. PRO SECURITY SERVICES zal de opdrachtgevers van een tariefverhoging zo tijdig mogelijk op de hoogte doen stellen.

Facturering en betaling

16. PRO SECURITY SERVICES is gerechtigd aan het begin van de termijn waarin de diensten zullen worden verricht, te factureren. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 21 dagen na de factuurdatum. De klant kan geen schuld verrekenen met een factuurbedrag, tenzij dit in rechte onherroepelijk is vastgesteld met PRO SECURITY SERVICES.

17. Reclames dienen binnen acht dagen van de factuurdatum schriftelijk bij PRO SECURITY SERVICES bekend gesteld te zijn. Bij gebreke daarvan wordt geacht dat de opdrachtgever de factuur akkoord heeft bevonden.

18. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, zal hij van rechtswege in verzuim geraken en zal PRO SECURITY SERVICES zonder enige sommatie of ingebrekestelling nodig zal zijn, gerechtigd zijn een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1,5% ingaande vanaf de factuurdatum. PRO SECURITY SERVICES heeft ten alle tijden het recht voor betalingen nadere zekerheid te verlangen van de opdrachtgever.

19. Bij gebreke van een tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan PRO SECURITY SERVICES alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden die PRO SECURITY SERVICES moet maken om tot incasso te komen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht op tenminste 18% van het verschuldigde bedrag te belopen, met een minimum van €160,- onverminderd de bevoegdheid van PRO SECURITY SERVICES een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, indien PRO SECURITY SERVICES een hoger bedrag schuldig is geworden.

Overmacht (Niet toerekenbare tekortkoming)

20. Indien PRO SECURITY SERVICES door overmacht -waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, overstroming, staking, uitsluiting en voorts iedere gebeurtenis, die buiten de wil of het toedoen van PRO SECURITY SERVICES de uitvoering van de overeengekomen diensten tijdelijk of blijvend redelijkerwijs onmogelijk maakt of verhindert- niet in staat is de overeengekomen diensten te verrichten, geldt het navolgende:
a. bij tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten, hebben beide partijen niet het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsplicht van de opdrachtgever vervalt in dat geval niet en wordt niet opgeschort. Als een tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten geldt het niet kunnen verrichten van de diensten; gedurende maximaal 60 aaneengesloten dagen. Hierna kan ieder van de partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
b. bij blijvende onmogelijkheid om de overeengekomen diensten te verrichten, vervalt de betalingsplicht van de opdrachtgever niet en wordt niet opgeschort. In dat geval hebben partijen wel het recht de overeenkomst aanstonds (voor het deel dat door PRO SECURITY SERVICES niet kan worden uitgevoerd) met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien opdrachtgever van die mogelijkheid gebruik maakt zal hij echter gehouden zijn de voor de diensten overeengekomen vergoeding gedurende één maand na de ontbinding door te betalen.

Aansprakelijkheid

21. PRO SECURITY SERVICES is gehouden de aan haar verstrekte en door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit te voeren. Bij schade, ontstaan door enig handelen of nalaten van PRO SECURITY SERVICES en/of de door haar ingezette medewerker, geldt het volgende:
A. PRO SECURITY SERVICES zal slechts aansprakelijk zijn voor zaak- en letselschade van de opdrachtgever, voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en het gevolg is van een aan PRO SECURITY SERVICES toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst;
B. in het geval PRO SECURITY SERVICES conform het bovenstaande aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt worden door de omstandigheden waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen, waarbij met name rekening gehouden zal worden met de omvang van de uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende financiële verplichtingen en/of het feit of de betreffende risico’s normaliter door de opdrachtgever verzekerd gehouden dienen te worden. De aansprakelijkheid zal voorts, indien en zolang PRO SECURITY SERVICES tegen aansprakelijkheid uit bedrijfsuitoefening verzekerd is, alleen gelden voor die schadeverwekkende gebeurtenissen die krachtens de polis (”WA-bedrijfspolis”) gedekt zijn. De aansprakelijkheid van PRO SECURITY SERVICES gaat nimmer de maximale bedragen als door haar krachtens WA-bedrijfspolis verzekerd te boven en is nader beperkt als volgt:
B.1 in het geval van schade door verlies van sleutels en/of andere hulpmiddelen haar door de opdrachtgever overhandigd in verband met de gegeven opdracht, maximaal € 2.500,- per gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor schade doordat onbevoegden zich met de verloren sleutels en/of andere hulpmiddelen toegang hebben verschaft tot de desbetreffende ruimtes en/of objecten, is uitgesloten;
B.2 in geval van schade door diefstal of verduistering, maximaal € 5.000,- per gebeurtenis;
B.3 in alle andere gevallen waarin PRO SECURITY SERVICES schadeplichtig is: maximaal € 50.000,- per gebeurtenis, waaronder ten hoogste € 25.000,- per gebeurtenis wegens schade aan goederen door brand of ontploffing;
B.4 in enig kalenderjaar jegens één en dezelfde opdrachtgever voor meerdere schadeverwekkende gebeurtenissen, maximaal tweemaal de bedragen bedoeld in sub I t/m III;
C. In afwijking van het hiervoor bepaalde is PRO SECURITY SERVICES tot geen enkele schadevergoeding gehouden:
C.1 ter zake van bedrijfs- en/of gevolgschade;
C.2 indien de opdrachtgever afwijkt van het door PRO SECURITY SERVICES geadviseerde aantal medewerkers of van de door PRO SECURITY SERVICES geadviseerde werkwijze, alsmede indien de opdracht uitsluitend periodieke controle van buitenaf omvat
C.3 indien de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt;
C.4 indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door PRO SECURITY SERVICES te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd;
C.5 voor schade die is ontstaan door in opdracht van opdrachtgever gedane verrichtingen die niet schriftelijk met PRO SECURITY SERVICES zijn overeengekomen;
C.6 indien PRO SECURITY SERVICES niet binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever van de schadeverwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door de opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld;
C.7 indien en voor zover de schade is gedekt door enige door de opdrachtgever gesloten verzekering
D) onverminderd de eigen aansprakelijkheid van PRO SECURITY SERVICES, zullen de werknemers van PRO SECURITY SERVICES jegens de opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door bewuste roekeloosheid toegebrachte schade
E) schadevorderingen van de opdrachtgever jegens PRO SECURITY SERVICES vervallen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, twaalf maanden na het tekortkomen van PRO SECURITY SERVICES dat tot de schade heeft geleid.

22. De opdrachtgever vrijwaart PRO SECURITY SERVICES ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan in verband met de uitvoering van enige opdracht, voor zover deze aanspraken zouden zijn uitgesloten indien PRO SECURITY SERVICES zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen.

23. De opdrachtgever is gehouden PRO SECURITY SERVICES binnen 8 dagen schriftelijk te waarschuwen indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs PRO SECURITY SERVICES (mede)aansprakelijk zal stellen. Een dergelijke schade zal door de opdrachtgever niet geregeld worden dan in overleg met PRO SECURITY SERVICES (die door zodanig overleg echter geen aansprakelijkheid erkent), een en ander op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens PRO SECURITY SERVICES.

24. Opdrachtgever is jegens PRO SECURITY SERVICES gehouden de ruimten, locaties en terreinen waar de diensten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden worden verricht alsmede de daarbij gebezigde door de opdrachtgever verstrekte hulpmiddelen (werktuigen, gereedschappen, communicatie- en datamiddelen) op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede zodanige regelingen te treffen, dat de medewerker werkzaam in of op die locaties, ruimten en terreinen tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijs in verband met de aard van de overeengekomen diensten kan worden verlangd. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de opdrachtgever jegens PRO SECURITY SERVICES gehouden tot vergoeding der schade aan medewerker dientengevolge bij de uitvoering der diensten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden overkomen, tenzij de opdrachtgever het bewijs levert dat die niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van medewerker is te wijten.

25. Indien medewerker, ten gevolge van het niet nakomen van die verplichtingen door de opdrachtgever, bij de uitvoering van diensten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de overledene, die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht, of de dood in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van medewerker is te wijten.

26. Opdrachtgever zal PRO SECURITY SERVICES vrijwaren tegen aanspraken eventueel jegens PRO SECURITY SERVICES wegens de niet-nakoming van de vorenstaande verplichtingen ingesteld, zoals voor opdrachtgever jegens zijn werknemers ook neergelegd in art. 7:658 Burgerlijk Wetboek.

27. Indien een door PRO SECURITY SERVICES ingezette medewerker een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. Opdrachtgever beslist of al dan niet aangifte wordt gedaan. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, zal de medewerker die het strafbaar feit ontdekt aangifte doen, echter onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en schriftelijk gemachtigd namens de opdrachtgever en/of rechthebbende. Opdrachtgever vrijwaart PRO SECURITY SERVICES en de door haar ingezette medewerker voor alle aanspraken van derden ter zake van dergelijke aangiften, ongeacht of PRO SECURITY SERVICES en de medewerker enig verwijt valt te maken met betrekking tot de aangifte. Indien de geconstateerde strafbare feiten betrekking hebben op overtredingen van de algemene maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen, kan PRO SECURITY SERVICES ook zelfstandig besluiten om aangifte te doen.

Duur van een overeenkomst en opzegging

28. De opdrachtgever zal niet gerechtigd zijn gedurende de periode dat PRO SECURITY SERVICES diensten voor hem verricht of gedurende drie jaar nadien, een werknemer van PRO SECURITY SERVICES in dienst te nemen, tenzij PRO SECURITY SERVICES daartoe schriftelijke toestemming geeft, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare schadeloosstelling van € 25.000,- per overtreding.

29. Overeenkomsten worden voor bepaalde of onbepaalde duur aangegaan. Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn aangegaan kunnen door zowel PRO SECURITY SERVICES als door de opdrachtgever door opzegging worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Tevens dient een opzegging te alle tijden schriftelijk plaats te vinden.

30. Overeenkomsten voor bepaalde duur aangegaan, worden na de einddatum stilzwijgend verlengd met telkens dezelfde periode als waarvoor zij werden aangegaan, tenzij de enen partij van de andere partij tenminste drie maanden voor het einde van de expiratiedatum van de overeenkomst per aangetekende brief mededeelt op verlenging van de overeenkomst geen prijs te stellen.

31. Zowel PRO SECURITY SERVICES als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst (bepaalde of onbepaalde duur) met onmiddellijke ingang ontbinden;
A. Indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard
B. Indien de andere partij in ernstige mate tekort komt in de nakoming van de verplichtingen zoals deze zijn overeengekomen.

Geheimhouding

32. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

33. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak, PRO SECURITY SERVICES gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en PRO SECURITY SERVICES zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PRO SECURITY SERVICES niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Bevoegde rechter en toepasselijk recht

34. Alle geschillen voortvloeiende uit de inhoud en/of de uitvoering van een overeenkomst tussen PRO SECURITY SERVICES en de opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslist. Deze competentieregeling geldt niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Op met PRO SECURITY SERVICES gesloten overeenkomsten voor het verrichten van diensten is Nederlands recht van toepassing.